Ta đã đổi họ cho ẻm, thế này nghe thuận tai hơn, cái họ cũ nghe hơi kì!
Loading...