Há há há, mất máu chưa? Cho đến bây giờ ta vẫn còn bấn! Là lá la, ta phải tìm cái BG nào đó thật đẹp để add dzô mới được, hí hí hí, chết mất!
Loading...