Lôi đế - Trần Tương Dực. K hỉu vì sao lại nghĩ ra 1 thèng vua như thế nì! Thèng nhì có tướng làm tiểu quan hơn, hí hí, cơ mà nó vẫn bị đặt dưới thân kẻ khác
Loading...