*Lãnh Hàn Vương* => mới độ lại tên đấy, nghe oai phong, lẫm liệt hơn! Chẹp, dáng pose thật là ..., làm người ta mún chảy nước miến quá đi!
Loading...